Главная » Письма, записки

БЕСПЛАТНАЯ ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ

8 800 707-26-38

Общественное письмо образец

sss

Образец устава общественной организации

Організацію легалізовано

_______________ управлінням юстиції

"___" ____________ 201__ р.

Запис в обліковому журналі N ___

ЗАТВЕРДЖЕНО

установчими зборами ______________

__________________________________

від ________________ р.

Протокол N 1

СТАТУТ

______________________________________________

громадської організації

1. Назва об'єднання громадян, статус, адреса

1.1. ________________________ громадську організацію "____________________" (надалі - "Центр") створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян".

1.2. Центр створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію _______________________ області.

1.3. Центр не є юридичною особою. Центр легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до легалізуючого органу.

1.4. Центр має власний бланк для листування.

1.5. Повна назва Центру: українською мовою - __________________ громадська організація "_________________ центр _____________________________" російською мовою - _____________________________ общественная организация "______________________ центр __________________________________".

У листуванні Центр може не зазначати своєї організаційної форми - "______________ центр ________________" та "__________________ центр _________________________" - відповідно українською та російською мовами.

1.6. Скорочена назва Центру: українською мовою - __________________________ російською мовою - ____________________________.

1.7. Реєстраційна адреса Центру: _________________________________________. Центр може мати поштову адресу, що не збігається з реєстраційною.

2. Мета та завдання Центру

2.1. Основною метою діяльності Центру є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя. Пріоритетною метою Центру є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів при захисті підприємців.

2.2. Основним завданням Центру є:

- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

- зменшення втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання

- усунення перешкод для розвитку господарської діяльності

- організація зворотного зв'язку між підприємницьким середовищем та регуляторними органами для оцінки ступеня ефективності державної регуляторної діяльності

- сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Центру та громадськості

- відновлення прав членів Центру в разі їх порушення

- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Центру.

2.3. Центр є правозахисною організацією. Діяльність Центру може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом. Зокрема, Центр:

- подає до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду

- у випадках, передбачених чинним законодавством України, бере участь у розробці проектів регуляторних актів

- подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю

- готує експертні висновки та аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів

- відстежує результативність регуляторних актів

- звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань Центру.

2.4. За рішенням відповідних статутних органів Центр може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Центр може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

3. Умови і порядок прийому в члени Центру, вибуття з нього

3.1. Членство в Центрі є добровільним. Воно є колективним та може бути індивідуальним. Членом Центру може бути особа, яка висловила бажання бути членом Центру та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Центру.

3.2. Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб (як суб'єктів підприємництва, так і осіб, що не здійснюють підприємницької діяльності) та колективи членів будь-яких об'єднань громадян. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства України та статутних документів відповідної юридичної особи (громадської організації).

Індивідуальним членом Центру може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 14 років.

3.4. Центр не має фіксованого членства.

3.5. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Центру.

3.6. Член Центру може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.

3.7. Член Центру може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.

3.8. Питання щодо прийняття та вибуття членів Центру вирішує Рада Центру. Рада Центру може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Центру.

4. Права і обов'язки членів Центру

4.1. Члени Центру мають право:

- брати участь в усіх заходах Центру

- брати участь у роботі органів Центру в порядку, визначеному цим Статутом

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Центру

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Центру, місцевих осередків та їхні повноваження

Загальні збори Центру

Загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності Центру.

5.1. Вищим керівним органом Центру є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності Центру, а саме:

- визначення організаційної структури Центру

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень

- обрання та відкликання Голови Центру, членів Ради Центру

- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Центру.

5.2. Кожний член Центру має один голос на Загальних зборах.

5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 50 % членів Центру. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю у дві третини голосів учасників Загальних зборів.

5.4. Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

5.5. Скликання зборів може ініціювати Голова Центру, Рада Центру або більшість членів Центру. Про проведення Загальних зборів Голова Центру заздалегідь повідомляє всіх членів Центру. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів.

Рада Центру

5.6. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада Центру. Рада вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема, Рада вирішує питання членства в Центрі.

5.7. Кількісний і персональний склад Ради визначається Зборами.

5.8. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюються в разі необхідності. Протокол засідання Ради підписує Голова Центру.

5.9. Раду очолює Голова Центру. Голова Центру здійснює керівництво поточною діяльністю Центру.

5.10. У разі необхідності до проведення Зборів членів Центру Рада може призначити тимчасового виконувача обов'язків Голови Центру.

5.11. Голова правління підписує від імені Центру будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями. Представницькі функції можуть бути делеговані і членам Ради Центру.

5.12. Голова Центру відповідає за збереження документації Центру.

5.13. Підпис представника колективного члена на документах Центру в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Центру.

Місцеві осередки

5.14. Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом та об'єднувати не менше ніж трьох осіб.

5.15. Місцеві осередки діють на підставі власного Положення, яке не повинно суперечити Статуту Центру та чинному законодавству України, схвалюється їхніми вищими керівними органами та затверджується Радою Центру.

5.16. Місцеві осередки легалізуються в установленому законом порядку.

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

6.1. Центр не отримує і не використовує будь-які кошти і майно.

6.2. Центр не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.

6.3. Контроль за діяльністю Центру здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Центр оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.

7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів

7.1. Єдиним статутним документом Центру є його Статут.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори. Зміни до Статуту Центру підлягають обов’язковій реєстрації.

Письмо Деду Морозу. Образец

Приближается замечательный праздник, которого каждый из нас ждет с огромным нетерпением. Пушистый, белый снежок, нарядная елочка и подарки – вот основные символы Нового года. Особое внимание стоит уделить как раз подаркам. Взрослые люди знают, что подарки нужно покупать в магазине или делать своими руками. А вот детки верят в чудеса, и ждут приятных сюрпризов от лучшего волшебника во всем мире – Деда Мороза. Если вы хотите подарить своему ребенку массу положительных эмоций и узнать, о чем мечтает малыш – стоит вместе с ним написать письмо Деду Морозу. Начните интересную и увлекательную игру, в которой ребенок сможет проявить свою фантазию.

Сделать это будет совсем не сложно, достаточно вооружиться листком чистой бумаги и ручкой, и можно приступать к работе. Чтобы вам было легче это сделать, письмо деду морозу образец мы приготовили в очень удобном и понятном виде. Итак, начинаем:

- Сначала в письме нужно поздороваться с волшебником. Сделать это можно словами: Здравствуй, дорогой Дед Мороз или Рад приветствовать тебя, дедушка и так далее.

- Обязательно представьтесь. Ведь каждый год в резиденцию знаменитого дедушки приходит огромное количество писем, и он может запутаться и прислать ваш подарок другому мальчику или девочке.

- Расскажите о том, как прошел этот год, как вы вели себя в садике или школе. И не забудьте поинтересоваться, как себя чувствует сам добрый волшебник.

- Теперь можно приступать к описанию желаемого подарка. Не стоит просить что-то очень большое, например, пони или самолет. Лучше ограничиться списком из двух-трех пунктов, в котором будут игрушки или другие нужные и полезные вещи.

- Поблагодарите Деда Мороза за внимание, и поставьте свою подпись в конце письма.

Примерно такое письмо деду морозу образец должно получиться у вас в итоге. Упакуйте вместе с малышом письмо в красивый конверт, и пообещайте в ближайшее время отправить его в резиденцию к дедушке. Ну и конечно, не забудьте порадовать дочку или сыночка, и купить ему на Новый Год подарок из этого списка!

На нашем сайте вы также можете скачать готовый текст образец, который просто нужно будет просто распечатать и заполнить.

Образцы писем Деду Морозу

Примеры рекомендательных писем (reference letter samples, letter of introduction samples, letter of recommendation samples)

В этом разделе представлены примеры рекомендательных писем по различным специальностям. Ниже показаны примеры рекомендательных писем для специальностей, для которых они как правило необходимы. Это специальности связанные с материальной или юридической ответственностью, ответственностью за человека либо специальности, требующие особых персональных качеств. Иногда рекомендательные письма требуют и на иных позициях. Если вы не обнаружите нужного примера в списке ниже, просмотрите представленные примеры и просто изучите основные особенности составления рекомендательного письма. Составить его самостоятельно будет проще.

Образец рекомендательного письма няне, гувернантке. На основе этого примера можно составить рекомендательные письма и для смежных профессий, например, сиделке.

Образец рекомендательного письма водителю, показывающее, какие персональные характеристики должны быть представлены для этой профессии.

Образец рекомендательного письма секретарю, секретарю референту, показывающее, какие персональные качества должны быть указаны для этой профессии.

Образец рекомендательного письма руководителю, директору. Образец может быть использован как пример для написания рекомендательного письма любому топ-менеджеру.

Образец рекомендательного письма бухгалтеру. Общий пример рекомендательного письма хорошему сотруднику, в данный пример может быть добавлена специальная информация, касающаяся бухгалтерии.

Образец рекомендательного письма банковскому работнику. Образец может быть использован как пример для написания рекомендательного письма кассиру либо кассиру-операционисту.

Образец рекомендательного письма менеджеру по продажам.

Образец рекомендательного письма юристу, юрисконсульту.

Образец рекомендательного письма журналисту или редактору. Можно использовать, как пример написанисания рекомендательных писем для смежных профессий.

Как написать благодарственное письмо – образец оформления

Благодарственное письмо (образец приведен далее) составляется для выражения благодарности за какие-либо действия или оказанные услуги. Его направляют в адрес организации или непосредственно человеку, которого хотят отметить.

Письмо-благодарность можно написать в произвольной форме. Но при этом используют более теплую, дружелюбную манеру изложения, чем это обычно принято делать при составлении деловых писем. Благодарственное письмо может быть инициативным или быть написано как отклик на поздравление, приглашение и т.д.

В тексте упоминают событие, в связи с которым направляется письмо-благодарность. Либо можно перечислить заслуги получателя благодарственного письма.

Оформлять такого рода письма принято на фирменном бланке, тогда необходимо указать весь необходимый комплекс реквизитов (смотрите образец). Либо допускается оформить его на специальной открытке. Наличие подписи обязательно, в некоторых случаях ставится печать.

Благодарственные письма могут также выполнять роль награды. В данном случае они приобретают схожее значение с почетной грамотой, дипломом и т.д. и не имеют уже функции обмена информацией.

Благодарственное письмо – образец за сотрудничество

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Генеральному директору «ЗЮКЛИ» ОАО «Гудок» (ООО «Зюкли») В.Д. Уклейких ул. Правая, 39, г. Владимир, 000000 Телефон: (0000)99-00-52 Телефакс: (0000) 99-00-52 E-mail: [email protected] ОКПО …, ОГРН …, ИНН/КПП …

26.06.2012 № 04-18/658

О сотрудничестве в реконструкции

торгового центра «Паллада»

Уважаемый Вадим Денисович!

Благодарим коллектив ОАО «Гудок» за участие в реализации проекта по реконструкции торгового центра «Паллада». Было очень приятно ощущать со стороны работников Вашей компании оперативность и технически грамотное отношение к работе в течение всего периода нашего сотрудничества.

Хочется особенно отметить вклад менеджера Гореликова Ивана Павловича. Его профессионализм и глубокое знание дела позволили сократить сроки проведения работ и значительно уменьшить затраты.

Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений. Желаем Вам и Вашей компании новых достижений и финансового благополучия!

Генеральный директор К.Ф. Спорочкин

Благодарственное письмо – образец оформления

Общественная организация «Красноярская Копытцеву А.Ф. региональная федерация туризма и спорта» ул. Дуговая, 189 г. Красноярск, 620024 ул. Коммунистов, 87, г. Красноярск, 000000 Телефон: (0000)96-12-77 Телефакс: (0000) 96-12-77 E-mail: [email protected] ОКПО …, ОГРН …, ИНН/КПП …

14.03.2012 № 02-14/129

О проведении выставки «Пещеры –

тайный мир Урала»

Уважаемый Андрей Федорович!

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за предоставленные материалы для проведения выставки «Пещеры – тайный мир Урала». Отчет о Вашем участии в спелеологической экспедиции на Урал вызвал неподдельный интерес у посетителей.

Благодаря Вашему вкладу выставка прошла с большим успехом. Удачи в Вашей исследовательской работе и надеемся на продолжение сотрудничества!

Директор С.М. Кус

Данная статья ответила на вопрос как написать благодарственное письмо (образец . надеюсь, в этом помог). Посмотрите, как составляются другие деловые письма, на этом сайте для каждого вида приведен пример.

Евгения Полоса

** Система "Е1 Евфрат". Электронный документооборот в действии - установите бесплатно демо-версию и оцените ее преимущества на практике.

** Тысячи вакансий и резюме - ПОИСК РАБОТЫ И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА в Вашем регионе.

Спасибо Вам за добавление этой статьи в:

Образец мотивационного письма

Образец мотивационного письма

Специалисту по обучению и развитию персонала

Ефремову Сергею Андреевичу

Компания  "Минпром сталь"

от  Семенова Андрея Владимировича

Тел: +7XXX-XXXX-XXX

Уважаемый  Сергей Андреевич.

Я увидел Вашу вакансию на сайте [сайт]. Ваша компания давно известна мне как [Описание компании, должности].

Несмотря  на то, что мой опыт работы в настоящее время не соответствуют требованиям к данной должности, могу с уверенностью сказать, что мои личные качества и компетенции являются основными «двигателями» к цели.

Я добросовестный, ответственный,  ориентирован на результат, а самое главное, глубоко заинтересован в инвестиционной сфере деятельности. На сегодняшний день, самообразование в области фондового рынка помогло сформировать мне цель для профессионального развития – я стремлюсь и прилагаю все усилия для того, чтобы стать биржевым брокером.

Кроме того, я уверен, что предыдущий опыт работы, навыки планирования, экономическое образование, а также теоретические знания в инвестиционной сфере помогут мне внести личный вклад в достижение целей Вашей компании.

Буду  рад предоставить Вам более подробную  информацию о себе  при личной встрече.

С уважением,       Андрей Владимирович.  

Источники:
www.urzona.com, www.novyjgod.com, www.jobhunter.ru, sentery.at.ua, www.enbek.kz

Следующие:


 • 21 апреля 2022 года


  Комментариев пока нет!

  Поделитесь своим мнением

  Сумма цифр: код подтверждения  Популярные статьи:

 • Имеет ли право на наследство опекаемый (просм 18)
 • Иск от нескольких истцов образец (просм 18)
 • Акт общей формы гу 23 образец заполнения (просм 16)
 • Как оформить автомобиль по наследству если наследников трое (просм 16)
 • Продление трудового договора образец (просм 14)
 • Рецензия на отчет по практике образец (просм 13)
 • Исковое заявление о непринятии наследства образец (просм 8)

 • Последние материалы:

 • Наследство и его оформление
 • Мать не вступила в наследство после смерти отца
 • Мерой по охране наследства является
 • Юридическим фактом открытия наследства признается
 • Сколько нотариус берет за свидетельство о наследстве
 • Как отказаться от наследства в пользу сына
 • Доля супруга и детей в наследстве по закону