Главная » Договоры образцы

Договор залога имущества образец

sss

Комерційний банк ___________, в особі _____________________________, діючого на підставі _________________, далі - Заставоутримувач, з одного боку, та _________________, в особі ___________, діючого на підставі _____________, далі - Заставодавець, з другого боку, уклали цей договір про наступне.

1. Заставодавець передає в заставу Заставоутримувачеві належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме:

_______________________________________________________________________ (надалі - Майно), як забезпечення повернення позики в сумі, виданої за кредитним договором N ___ від _____ року, а також відсотків за користування позикою, виходячи з ___ річних, пені, враховуючи відшкодування збитків, завданих простроченням платежів за кредитним договором, а також відшкодування витрат зі звернення стягнення на предмет застави в повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення вимог.

2. Майно належить Заставодавцеві на підставі

_______________________________________________________________________.

(правовий титул володіння)

3. Заставодавець засвідчує, що предметом застави за цим Договором стає також право користування _____ землі, на якій розташовано нерухоме майно, що є предметом застави за цим Договором.

Заставодавцеві зазначена земля надана в постійне користування, що підтверджується Державним актом на право постійного користування землею від ______ року.

4. Заставлене майно залишається у володінні Заставодавця за місцезнаходженням у м. __________________.

5. Узгоджена Сторонами вартість Майна становить _______ грн.

6. Заставодавець засвідчує, що Майно, яке передається в заставу, нікому не продане, не заставлене, в спорі та під забороною (арештом) не перебуває, спору про Майно (про права на Майно) не існує, жодні права на Майно іншим особам не передані.

7. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого цим Договором, встановлено до _____ р.

8. Заставодавець до закінчення строку дії цього Договору має право лише володіти та користуватись заставленим Майном. Тому Майно, а також права на нього, не можуть бути використані Заставодавцем як предмет будь-яких цивільно-правових договорів та угод. У разі порушення цієї умови Заставодавець сплачує Заставоутримувачеві штраф у розмірі ______ відсотків від вартості Майна, яке є предметом угод та договорів, а будь-які угоди, укладені Заставодавцем, у яких предметом виступатиме Майно чи права на нього, є недійсними з моменту їх укладення.

9. Заставоутримувач має право перевіряти документально і фактично розмір, стан та умови зберігання заставленого Майна.

10. У разі неналежного виконання (несвоєчасне повернення суми кредиту, відсотків, пені) Заставодавцем умов кредитного договору, Заставоутримувач має право звернути стягнення на Майно, задовольнити свої вимоги у повному обсязі на момент фактичного задоволення, у тому числі відшкодування збитків.

11. Заставодавець зобов'язується сплачувати передбачені законодавством податки та збори, пов'язані з Майном.

12. Заставодавець несе відповідальність за ризик випадкової загибелі Майна. У разі загибелі предмета застави Заставодавець зобов'язується надати аналогічне за вартістю майно або, незалежно від настання строку, виконати свої зобов'язання за кредитним договором у повному обсязі або у відповідній частині.

13. Звернення стягнення на заставлене Майно може бути здійснено у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса з подальшою реалізацією Майна заінтересованим покупцям за ринковими цінами або через аукціон.

14. У разі ліквідації юридичної особи - Заставодавця, Заставоутримувач набуває права звернення стягнення на заставлене Майно, незалежно від настання строку виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, без згоди Заставодавця.

15. Взаємовідносини Сторін протягом дії Договору в частині, не передбаченій цим Договором, регулюються Законом України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р.

16. При частковому виконанні зобов'язання Заставодавцем застава зберігається у попередньому обсязі.

17. Цей Договір набуває чинності після його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Заставодавцем своїх зобов'язань за кредитним договором N ______ від _________ р.

18. Нотаріус одночасно з посвідченням цього Договору накладає заборону на відчуження нерухомого Майна, яке є предметом застави.

19. Цей Договір укладений у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах нотаріальної контори, а інші видаються Сторонам.

Договор залога недвижимого имущества (ипотека)

Приложение N 16 к Порядку предоставления займов микрофинансовым организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства Московской области

ДОГОВОР ЗАЛОГА недвижимого имущества (ипотека) N ___/20___-ДЗНИ

Некоммерческая организация "Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства", именуемая в дальнейшем "Залогодержатель", в лице Исполнительного директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуем____ в дальнейшем "Залогодатель" (для юридических лиц - в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.2. Обязательства Залогодателя по Договору займа, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

- сумма займа - __________________ (______________________) рублей

- сумма займа должна быть возвращена Залогодателем не позднее ___________________

- проценты за пользование займом - _____________ (______________________) процентов годовых, начисляемых на фактическую задолженность по займу

- начиная с ______________________ Залогодатель обязуется ежемесячно не позднее _____ (______________________) числа каждого календарного месяца возвращать полученную по Договору займа сумму займа в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора займа

- проценты за сумму займа выплачиваются Залогодателем ежемесячно не позднее _____ (______________________) числа каждого календарного месяца в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора займа. За последний месяц пользования займом проценты уплачиваются одновременно с возвратом всей суммы займа

- в случае невозвращения полученной по Договору займа суммы займа (ее части) и/или неуплаты процентов в сроки, установленные пп. 1.3, 2.3 и 2.4 Договора займа, Залогодатель уплачивает Залогодержателю неустойку в размере 0,5 (Пять десятых) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки по день ее уплаты Залогодержателю включительно

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по целевому использованию суммы займа, предусмотренных п. 1.2 Договора займа, Должник уплачивает Залогодержателю штраф в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от суммы займа, используемой не по целевому назначению.

Предмет ипотеки по настоящему Договору обеспечивает требование Залогодержателя по Договору займа в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, включая проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также расходов по взысканию и реализации Предмета ипотеки.

При изменении условий Договора займа Предмет ипотеки обеспечивает выполнение Залогодателем обязательств по Договору займа с учетом внесенных в него изменений.

1.3. Предмет ипотеки остается во владении у Залогодателя в течение всего срока действия настоящего Договора.

1.4. Залогодатель гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора Предмет ипотеки является собственностью Залогодателя, свободен от залогов, на него не наложен арест и не обращено взыскание, он не сдан в аренду, а также не обременен правами третьих лиц (сервитутом).

1.5. Замена Предмета ипотеки, последующий его залог, сдача в аренду (в пользование), а также распоряжение Предметом ипотеки путем его отчуждения (продажи, дарения) без письменного согласия Залогодержателя не допускается.

1.6. Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета ипотеки.

1.7. Если право собственности Залогодателя на Предмет ипотеки прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены действующим законодательством РФ, вследствие изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, реквизиции или национализации и Залогодателю предоставляется другое имущество или соответствующее возмещение, право залога распространяется на предоставленное взамен имущество либо соответственно Залогодержатель приобретает право преимущественного удовлетворения своего требования из суммы причитающегося Залогодателю возмещения. Залогодержатель в этом случае вправе также потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

2. Стоимость Предмета ипотеки

2.1. Стоимость Предмета ипотеки оценивается Сторонами в сумме __________ (_____________________________) рублей.

2.2. В случае уменьшения оценочной стоимости Предмета ипотеки вследствие его физического или морального износа либо иных причин Залогодатель обязан дополнительно передать в залог Залогодержателю иное имущество, эквивалентное стоимости утраченного от первоначально внесенного в залог.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Залогодатель вправе:

3.1.1. Владеть и пользоваться Предметом ипотеки в соответствии с его назначением.

3.1.2. В любое время до момента реализации Предмета ипотеки прекратить обращение взыскания на него путем исполнения обеспеченного ипотекой обязательства.

3.1.3. В случае гибели Предмета ипотеки с согласия Залогодержателя восстановить или заменить его другим равноценным имуществом.

3.2. Залогодатель обязан:

3.2.1. Принимать все меры, необходимые для обеспечения сохранности Предмета ипотеки (включая текущий и капитальный ремонт) и поддержания его в надлежащем состоянии, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

3.2.2. Не совершать действия, влекущие прекращение права залога или уменьшение стоимости заложенного имущества.

3.2.3. Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета ипотеки.

3.2.4. Застраховать на полную стоимость Предмет ипотеки в течение 5 (Пяти) дней с момента заключения настоящего Договора, указав Залогодержателя в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя.

3.2.5. Не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнение Залогодателем условий настоящего Договора.

3.2.6. Предъявлять по требованию Залогодержателя необходимые документы о своей производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности.

3.3. Залогодержатель вправе:

3.3.1. Проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия эксплуатации Предмета ипотеки.

3.3.2. Требовать от Залогодателя применения мер, необходимых для сохранения Предмета ипотеки.

3.3.3. Требовать от любого лица прекращения посягательств на Предмет ипотеки, угрожающих его утратой либо повреждением.

3.3.4. Передать свои права по настоящему Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования.

3.3.5. Потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:

- если Предмет ипотеки выбыл из владения Залогодателя не в соответствии с условиями настоящего Договора

- утраты Предмета ипотеки по обстоятельствам, за которые Залогодержатель не отвечает, если Залогодатель не заменил его другим равноценным имуществом

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.6. Обратить взыскание на Предмет ипотеки, если в момент наступления срока исполнения обязательств по Договору займа они не будут исполнены.

3.3.7. Обратить взыскание на Предмет ипотеки до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства, если требование Залогодержателя о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства не будет удовлетворено, в случаях:

- передачи Залогодателем Предмета ипотеки в последующий залог без согласия Залогодержателя

- непринятия Залогодателем необходимых мер для обеспечения сохранности Предмета ипотеки (включая текущий и капитальный ремонт)

- необоснованного отказа Залогодателем Залогодержателю в проверке по документам и фактически состояния и условий эксплуатации Предмета ипотеки

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.8. Удовлетворить свои требования к Залогодателю по обеспеченному залогом обязательству за счет Предмета ипотеки без обращения в суд в порядке, согласованном с Залогодателем в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Залогодержатель обязан по требованию Залогодателя выдавать ему документ о полном или частичном выполнении обеспеченного ипотекой обязательства.

3.5. Если Предметом ипотеки является жилое помещение, то на момент обращения взыскания на него оно должно быть свободным от проживания третьих лиц, имеющих в соответствии с законом право пользования данным жилым помещением.

Залогодатель и члены семьи Залогодателя, в том числе бывшие члены его семьи, на день подписания настоящего Договора проживающие в жилом помещении, являющемся Предметом ипотеки, в соответствии с п. 2 ст. 292 ГК РФ утрачивают право пользования Предметом ипотеки с момента регистрации перехода права собственности на Предмет ипотеки к Залогодержателю.

Залогодатель гарантирует, что он сам и вышеуказанные лица в установленном порядке снимутся с регистрационного учета и освободят жилое помещение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента регистрации перехода права собственности на Предмет ипотеки к Залогодержателю.

4. Основания прекращения Договора

4.1. Настоящий Договор прекращается:

- с прекращением обеспеченного ипотекой обязательства

- в случае гибели Предмета ипотеки, если Залогодатель не воспользовался правом восстановить или заменить его с согласия Залогодержателя другим равноценным имуществом

- в случае реализации Предмета ипотеки, а также в случае отказа Залогодержателя оставить за собой Предмет ипотеки, когда его реализация оказалась невозможной

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случаях когда Предмет ипотеки изымается у Залогодателя в установленном законом порядке на том основании, что в действительности собственником этого Предмета ипотеки является другое лицо, либо в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения, залог в отношении этого имущества прекращается, а Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства.

5. Заключительные положения

5.3. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения Залогодержателя.

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора несет Залогодатель.

5.7. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего Договора.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Договор залога имущества

Договор залога - гражданско-правовой документ в соответствии с которым кредитор имеет право получить удовлетворение своих требований за счет стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Обеспечение исполнения обязательства может быть произведено путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Если заложенное имущество было застраховано, то при наступлении страхового случая, кредитор имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований из страхового возмещения, не зависимо от того, в чью пользу оно застраховано.

Договор залога может быть составлен в дополнение к основному договору, например договору купли-продажи квартиры. Договором может быть предусмотрен залог недвижимого имущества (ипотека), данные правоотношения регулируются отдельным законом об ипотеке. Залог может возникнуть в двух случаях:

1. На основании договора залога,

2. В силу закона.

Залогодателем может быть не только сам должник, но и третье лицо. В любом случае, залогодателем может выступать собственник вещи, или имеющее правомочия от собственника на осуществление данного действия лицо.

Что же может выступать предметом залога в соответствии с бланком догова залога? Итак, предметом залога может быть любое имущество, не изъятое из гражданского оборота. Исключением также являются требования (алиментов, возмещении вреда, и т.д.), уступка которых невозможна другому лицу в силу закона.

Договором может быть предусмотрена передача заложенного имущества кредитору или без таковой передачи, данное обстоятельство подлежат обязательному отражению в договоре залога. Не подлежит передачи кредитору имущество, заложенное по договору ипотеки или товаров в обороте по договору залога.

В договоре указываются следующие обстоятельства: предмет залога, обязательства и срок их исполнения, оценка заложенного имущества, залогодержатель имущества и т.д.

Договор залога недвижимого имущества подлежит обязательной государственной регистрации. Если данное условие не будет соблюдено, то данный договор залога считается недействительным. При этом заключение и регистрация договора залога зданий и сооружений допускается только с одновременной ипотекой земельного участка, на котором расположено закладываемое имущество.

Права залогодержателя распространяются на вещь, находящуюся в залоге, а также принадлежности данной вещи. Если иные обстоятельства не предусмотрены в договоре залога.

Законодательством нашей страны не запрещен последующий залог имущества. То есть, если вещь, находится в залоге, то она может быть перезаложена. При этом требования нового залогодержателя удовлетворяются после удовлетворения требований залогодержателя по первому договору залога.

Приведенный ниже договор может быть вами бесплатно скачан и использован в предпринимательской деятельности. Если вам необходима наша помощь, то наши сотрудники могут подготовить договор залога конкретно под вашу ситуацию.

Договор залога

г. Москва ____________ 201_ г.

ОАО ____________, именуемое Залогодержатель, в лице Генерального директора _______________, и ООО ___________, именуемое Залогодатель, в лице Генерального директора _________________, заключили настоящий договор залога (далее - Договор) о нижеследующем:

1.1. Залогодержатель предоставляет Залогодателю согласно договору N ______ от ____________ 201_ г. краткосрочный кредит на сумму ______ (_________) рублей на срок до __________, а Залогодатель в обеспечение возврата полученного кредита передает в залог принадлежащее ему на праве собственности следующее имущество: ______________ (наименование и количество заложенного имущества) на общую сумму ______ (________) рублей.

Образец - договор залога имущества

Является неотъемлемой частью договора займа от 8 сентября 2004 г.

г. Энск

Восьмое сентября две тысячи четвертого года

Петров Сергей Анатольевич, именуемый в дальнейшем Залогодержатель, с одной стороны, и Иванов Михаил Степанович, именуемый в дальнейшем Залогодатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. По договору займа от 08.09.2004 Петров С.А. передал Иванову М.С. в качестве долга наличные денежные средства в сумме 70 000 (семидесяти тысяч) рублей (далее – сумма займа).

2. Заемщик обязан произвести возврат суммы займа полностью наличными денежными средствами до первого марта две тысячи пятого года.

3. В обеспечение своевременного возврата полученного по договору займа Иванов М.С. заложил Петрову С.А. следующее имущество:

3.1. Часы золотые марки «XXX» с золотым браслетом. На оборотной стороне часов имеется выдавленный заводской номер AL236598.

Заложенное имущество согласно справке ювелирной мастерской оценивается в сумму 100 000 (сто тысяч) рублей.

4. Предмет залога передается залогодержателю в момент подписания договора. Факт передачи предмета залога подтверждается собственноручной подписью залогодержателя настоящего договора.

5. В случае неуплаты в установленный срок долга он погашается за счет средств, полученных от продажи заложенного имущества.

6. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Юридические реквизиты сторон:

Залогодержатель: Петров Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: 440018, Энская обл. г. Энск, ул. Кузнечная, дом 15, кв. 45. Паспорт: № 56 78 567483, выдан 23 ноября 2003 г. ОВД Северо Западного района г. Энска Энской области.

Залогодатель: Иванов Михаил Степанович, проживающий по адресу: 440023, Энская обл. г. Энск, ул. Арна ульская, дом 3, кв. 6. Паспорт: № 56 74 379127, выдан «04» июля 2002 г. ОВД Заводского района г. Энска Энской области.

Приложение:

Справка ювелирной мастерской № 56.

Подписи сторон:

Заимодавец /Петров С.А./

Заемщик /Иванов М.С./

Если договор займа обеспечивается несколькими предметами, например в том случае, если стоимость одного предмета не покрывает суммы долга, то в договоре залога следует указать каждую закладываемую вещь и ее стоимость.

Кроме того, договор залога может содержать ссылку на то, что договор займа обеспечивается предметами согласно списку, который является неотъемлемой частью договора. В этом случае список предметов прилагается к договору. На нем также проставляются подписи сторон. Подписи ставятся либо в конце списка, либо напротив каждой переданной вещи.

В соответствии со ст. 352 ГК РФ договор залога прекращаетсяпо следующим основаниям:

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства, т. е. с момента исполнения должником своего обязательства по возврату взятой в качестве долга денежной суммы

2) по требованию залогодателя. Прекращение по данному основанию возможно в том случае, если залогодержатель грубо нарушает обязанность по страхованию предмета залога от риска утраты или повреждения (если предмет залога находится у залогодержателя), что создает угрозу утраты или повреждения заложенного имущества

3) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права

4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, если должник не исполнил свои обязательства. Данное правило распространяется и на случаи, если реализация предмета залога оказалась невозможной.

В случае надлежащего исполнения должником своих обязанностей залогодержатель (кредитор), если ему передавался предмет залога, обязан немедленно возвратить его залогодателю.

Вторым наиболее распространенным в практике способом обеспечения исполнения обязательства является поручительство.В настоящее время заключение договора займа, обеспеченного поручительством, получило широкое распространение в кредитном договоре займа, когда в качестве кредитора выступает банк или кредитная организация.

При заключении договора займа между гражданами – физическими лицами данный вид обеспечения исполнения обязательства распространен, пожалуй, шире, чем залог, ввиду простоты оформления договора. Фактически для заключения договора займа, обеспеченного поручительством, достаточно желания или согласия третьего лица выступить поручителем должника.

Договор поручительства представляет собой договор, согласно которому обязанность по возврату денег, переданных должнику в качестве долга, может быть возложена на иное лицо, которое при заключении договора займа выступает его поручителем. Фактически поручитель дает кредитору гарантию того, что взятая в долг сумма будет возвращена должником в срок, установленный соглашением сторон. В случае, если должник не исполняет свои обязательства надлежащим образом, кредитор имеет право требовать возврата суммы долга у гаранта – поручителя.

Например, вы заключили договор займа с другим гражданином (Ивановым). Согласно достигнутому между вами соглашению Иванов должен вернуть взятую у вас в долг сумму через два месяца. Петров, выступающий гарантом (поручителем) Иванова, вступает с вами в договорные отношения как его поручитель и гарантирует, что Иванов возвратит сумму долга через два месяца. По истечении срока, установленного договором, Иванов вам деньги не возвращает. Вы обращаетесь к нему с требованием о возврате долга, однако он поясняет, что денег у него сейчас нет и он вернет их позже. В судебном порядке вы обращаетесь к поручителю с иском о взыскании с него всей или части суммы долга – в зависимости от того, какая ответственность поручителя предусмотрена договором. По решению суда взятая у вас Ивановым сумма взыскивается с Петрова (полностью или в части).

Данный пример показывает сущность договора поручительства лишь в общих чертах. Для возможности правильно использовать поручительство как способ обеспечения договора займа необходимо рассмотреть его более подробно.

Подчеркивая важность и самостоятельность поручительства как отдельного института гражданского права, законодатель выделяет договор поручительства в отдельный правовой институт, регулируемый нормами ст. 361–367 ГК РФ (§ 5 гл. 23).

Закон определяет договор поручительствакак договор, согласно которому поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств полностью или в части (ст. 361 ГК РФ).

Как вы уже знаете, договор займа считается заключенным с момента передачи кредитором должнику суммы, взятой в долг. Вместе с тем передача денег может осуществляться и после составления договора займа и подписания его сторонами. В этом случае факт и момент заключения договора займа подтверждаются распиской, составляемой должником при получении от кредитора суммы займа.

Договор поручительства также может быть заключен сторонами до момента передачи кредитором должнику суммы займа, определенной договором. Например, стороны заключают договор займа, согласно которому фактическая передача взятой в долг денежной суммы подтверждается распиской должника. Одновременно ими может быть составлен и договор поручительства. В этом случае поручительство представляет собой обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем, т. е. с момента фактической передачи должнику денег по расписке.

Как и договор залога, договор поручительствадолжен быть совершен в письменной форме.Закон не требует его нотариального удостоверения, однако требование соблюдения простой письменной формы договора поручительства является обязательным. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договорапоручительства (ст. 362 ГК РФ). Устный договор поручительстваможет быть признан судом недействительным как не соответствующий требованиям закона.Таким образом, если между кредитором и должником имеется письменный договор займа, а с поручителем только устная договоренность (устная форма договора), то при обращении в суд и непризнании поручителем своего обязательства перед кредитором взыскать с него сумму, за своевременное возвращение которой он поручался, не получится. Законом предусмотрено, что в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (ст. 162 ГК РФ).

Основанием ответственности поручителяявляется неисполнение либо ненадлежащее исполнение должником своих обязанностей по договору займа. Под неисполнением обязанности по договору займаследует понимать либо отказ должника от возврата суммы долга, либо невозвращение суммы долга в полном объеме. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме,как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Так, в случае, если по договору займа между сторонами достигнуто соглашение об уплате процентов, неуплату должником процентов, размер которых был определен договором, следует считать ненадлежащим исполнением обязательств по договору займа.

По общему правилу,определенному п. 1 ст. 363 ГК РФ, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно,если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Солидарная ответственностьпредполагает возможность кредитора требовать исполнения обязательства как отдельно должником или поручителем, так и совместно ими обоими. Данное требование может предъявляться как полностью, так и в части долга (например, когда часть долга уже возвращена должником).

Если при заключении договора займа, обеспеченного поручительством, со стороны должника выступают несколько поручителей, такое поручение носит совместный характер. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно. При этом солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Субсидиарная (дополнительная) ответственность поручителя перед кредитором должна быть специально предусмотрена условиями договора.

В случае, если при заключении договора стороны не сделали специального упоминания о том, что при неисполнении обязательства должником ответственность поручителя перед кредитором будет носить субсидиарный характер, к договору поручительства применяется общее правило о солидарной ответственности.

Суть субсидиарной ответственностисостоит в том, что при неисполнении либо ненадлежащем исполнении должником своей обязанности по возврату взятой в долг денежной суммы до предъявления требований к поручителю, который в соответствии с договором несет субсидиарную ответственность, кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Иначе говоря, только после того, как основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное требование, требование о возврате долга может быть предъявлено поручителю, несущему субсидиарную ответственность.

Если кредитор обратился к поручителю, несущему субсидиарную ответственность, с требованием о возврате суммы долга, поручитель до удовлетворения требований кредитора должен предупредить об этом основного должника. Такое предупреждение может быть сделано в виде письма свободной формы, которое отправляется с уведомлением. Иначе говоря, если к поручителю предъявлен иск, он должен привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения, которые он имел против кредитора.

Безусловно, договор поручительства является для кредитора гарантией в том, что данные им в качестве долга денежные средства будут ему полностью возвращены. И, если взыскание денег с должника будет невозможно, он имеет право обратиться с аналогичным требованием к поручителю.

С другой стороны, в случае выплаты за должника суммы долга поручитель также защищается законом: ГК РФ предоставляет ему право обратиться к должнику с требованием о возмещении суммы, которую поручитель выплатил за него кредитору. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора (п. 1ст. 365ГКРФ).

Таким образом, если поручитель выплатил кредитору за должника весь долг, он сам приобретает по отношению к должнику статус кредитора и имеет право обратиться к нему либо в суд с требованием возврата ему суммы, уплаченной кредитору. Если поручитель выплатил кредитору не только основную часть долга, но и проценты, установленные договором займа, он также вправе требовать от должника уплаты этих процентов.

Закон предоставляет поручителю, исполнившему в полном объеме обязательство должника перед кредитором, возможность требовать от должника уплаты дополнительных денежных средств – процентов на всю сумму, выплаченную кредитору. В данную сумму включаются основная сумма долга, проценты, подлежащие уплате, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника (взысканной с поручителя государственной пошлины).

Переход права требования исполнения обязательства должником по возврату долга осуществляется путем передачи кредитором поручителю документов, удостоверяющих требование к должнику (договора займа). Передача указанных документов производится по исполнении поручителем обязательства. Данное положение предусмотрено законом (п. 2 ст. 365 ГК РФ) и является обязательным для кредитора.

Если обеспеченное договором поручительства обязательство должника по возврату взятой в долг денежной суммы было исполнено должником надлежащим образом, на должника возлагается обязанность немедленно известить об этом поручителя. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить регрессное требование к должнику. Данное положение защищает поручителя и предоставляет ему возможность получить обратно денежные средства, которые он передал кредитору, удовлетворившему свои требования надлежащим образом.

Поручительство прекращаетсяпо следующим основаниям (ст. 367 ГК РФ):

1) с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего

2) с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника

3) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем

4) по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, в случае непредъявления иска кредитором к поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

Договор залога имущества

Содержание статьи:

Для договора о залоге предусматривается письменная обязательная форма (пункт 2 статьи 339 Гражданского Кодекса), несоблюдение которой влечет недействительность договора о залоге ( пункт 4 статьи 339 Гражданского Кодекса).

Соответственно с частью 2 пункта 2 статьи 339 Гражданского Кодекса договор об ипотеке необходимо удостоверить у нотариуса. Нотариальному удостоверению также подлежит договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который необходимо нотариально удостоверить у нотариуса. Пример договора о залоге движимого имущества, который подлежит нотариальному удостоверению - договор залога, который совершен для обеспечения выполнения обязательств, которые вытекают из договора ренты, который подлежит во всех случаях нотариальному удостоверению (статья 584 Гражданского Кодекса). Необходимость и возможность заключения данного договора залога проистекает из нормы пункта 2 статьи 587 Гражданского Кодекса, в согласии с которой существенное условие договора ренты, которое предусматривает отчуждение движимого имущества, - условие о предоставлении ренты плательщиком ее получателю обеспечения, которое предусмотрено статьей 329 Гражданского Кодекса.

Соответственно с пунктом 3 статьи 339 Гражданского Кодекса государственная регистрация предусматривается для договора залога. Договор залога, который не зарегистрирован в госреестре прав на недвижимое имущество, считается недействительным (пункт 4 статьи 339 Гражданского Кодекса). Порядок регистрации договора ипотеки регулируется нормами статьи 19-28 Закона об ипотеке и статьи 29 Федерального закона О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 1. Необходимо иметь ввиду, что право залога на недвижимое имущество, будучи зарегистрированным надлежащим образом в госреестре прав на недвижимое имущество, является подчиненным принципам залоговой системы:

1. во-первых, принципу специальности, который заключается в том, что запись о залоге в госреестре прав на недвижимое имущество касается определенного строго, конкретного объекта недвижимости

2. во-вторых, принципу обязательности, который означает, что право ипотеки юридическую значимость имеет для всех третьих лиц лишь после внесения в госреестр прав на недвижимое имущество записи о ней,

3. в-третьих, принципу публичности (гласности), который предполагает доступность записи об ипотеке в госреестре прав на недвижимость всем заинтересованным лицам

4. в-четвертых, принципу достоверности, который предполагает презумпцию законности и правильности записи о залоге в госреестре прав на недвижимое имущество

5. в-пятых, принципу бесповоротности, который означает, что запись об ипотеке сберегает силу при ее оспаривании и ее можно опровергнуть лишь в суде

6. в-шестых, принципу старшинства, который заключается в том, что права залога (или последующего залога), которые внесены в госреестр прав на недвижимое имущество, производятся в порядке времени их внесения.

Договоры залога движимого имущества не нужно государственно регистрировать, включая договоры залога транспортных средств и не являются недействительными ввиду отсутствия регистрации.

Отдельные типы залога можно оформить документом, который отличен от договора залога. Пункт 2 статьи 358 Гражданского Кодекса предполагает залоговый билет — особенную форму для залога вещей в ломбарде. Соответственно с пунктом 4 статьи 912 Гражданского Кодекса товар, который принят на хранение по простому или двойному складскому свидетельству, может быть в течение времени его сбережения предметом залога при помощи залога соответствующего свидетельства, который является ценной бумагой. Следует при этом иметь ввиду, что вариант вместе со складским свидетельством или без него может по передаточным надписям передаваться (ст. 915 Гражданского Кодекса). Держатель залогового свидетельства имеет право залога на товар в размере кредита, который выдан по залоговому свидетельству и процентов по нему. Об этом при залоге товара делают отметку на складском свидетельстве (пункт 3 статьи 914 Гражданского Кодекса).

Форма договора

Формы договоров о залоге имущества в дореволюционной России различали зависимо от того, какое имущество в залог передавалось — недвижимое или движимое.

Залог недвижимого имущества оформляют удостоверяемой нотариально закладной на недвижимое имущество (закладная крепость), а в тех местах, где существует ипотечная система (система регистрации в поземельной книге залога недвижимости), залог недвижимости оформляют залоговые свидетельства. В советский период статья 90 Гражданского Кодекса РСФСР 1922 г. предусматривает залоговые свидетельства, которые выдаются нотариальными конторами для того, чтобы оформить залог строений и права застройки в обеспечение ссуд, выдаваемых кредитными учреждениями и в обеспечение договоров с госучреждениями и госпредприятиями.

Современное российское законодательство не предусматривает возможность оформления залога ипотеки (недвижимости ) каким-нибудь другим документом, помимо договора о залоге. Добавочно к договору о залоге (если в нем это предусматривается) можно выдать закладную, договор о залоге никоим образом не заменяющая, но исключающая возможность передачи по этому договору прав другим методом, помимо как при помощи передачи прав по закладной.

В согласии с пунктом 2 статьи 13 Закона об ипотеке закладная — это именная ценная бумага, которая удостоверяет следующие права ее законного хозяина:

а) право на получение выполнения по финансовому обязательству, который обеспечен ипотекой имущества, который указан в договоре об ипотеке, без предоставления других доказательств существования данного обязательства

б) право залога на имущество, которое указано в договоре об ипотеке.

Закладная должна в себе содержать обязательные реквизиты, которые указаны в статье 14 Закона об ипотеке.

Документ, который назван закладная , в котором нет какой-нибудь из обязательных реквизитов, не является закладной (пункт 1 статьи 14 Закона об ипотеке).

Передача по закладной прав производится при помощи выполнения на ней передаточной надписи в пользу владельца закладной и ее передачи. Передача по закладной прав другому лицу значит передачу прав тому же лицу по обязательству, обеспеченному ипотекой.

Образец договора залога имущества

Договор залога имущества — договор, который предусматривает специализированные имущественные меры, которые побуждают стороны к реальному и точному выполнению обязательств в отношении залога имущества.

Источники:
yurist-online.com, obrazec.org, uristhome.ru, www.depositvklad.ru, biznes-prost.ru

Следующие:


 • 11 мая 2021 года


  Комментариев пока нет!

  Поделитесь своим мнением

  Сумма цифр: код подтверждения  Популярные статьи:

 • Договор франчайзинга образец (просм 483)
 • Протокол следственного эксперимента образец (просм 111)
 • Дополнительное соглашение об исключении пункта договора образец (просм 93)
 • Остается ли завещание у нотариуса при вступлении в наследство (просм 82)
 • Вступление в наследство в лнр (просм 81)
 • Иск от нескольких истцов образец (просм 69)
 • Ходатайства в административный протокол инспектора ДПС для легкой отмены Постановления. Какие ходатайства нужно подать (просм 61)

 • Последние материалы:

 • Наследство и его оформление
 • Мать не вступила в наследство после смерти отца
 • Мерой по охране наследства является
 • Юридическим фактом открытия наследства признается
 • Сколько нотариус берет за свидетельство о наследстве
 • Как отказаться от наследства в пользу сына
 • Доля супруга и детей в наследстве по закону